Izvješće o ostvarenju programa rada i financijskog plana za 2016. godinu