VISIT ČAKOVEC

Turistička zajednica grada Čakovca

Za vas trenutno preuređujemo stranicu. Hvala na razumijevanju!

POZIV za dostavu ponuda za prodaju LANGOŠA na manifestaciji „Porcijunkulovo 2023“ u terminu 28.07. – 02.08.2023.god.

Temeljem Zaključka Gradonačelnice Grada Čakovca, , Klasa:024-04/23-02/16, Ur.br:2109-2-01-23-1, od dana 09.05.2023. god., 09.05.2023. god., vezano uz održavanje manifestacije „Porcijunkolovo 2023. god.“, gore navedeni Upravni odjel upućuje;

 P O Z I V
za dostavu ponuda za prodaju LANGOŠA na manifestaciji „Porcijunkulovo 2023“ u terminu 28.07. – 02.08.2023.god.

Prodaja na sljedećim lokacijama (jedno prodajno mjesto vel. do max.25 m2):
(prodajno mjesto utvrdit će se na licu mjesta u skladu s prostornim mogućnostima)

 1. Ulica K. Tomislava/Franjevački trg– uz rub cvjetne gredice
 2. Trg Republike – kod stupova Gradova i pješačke staze prema parkingu (rubni dio z.p.)
 3. Park P. Zrinski  – Istočni ulaz, prvi odvojak desno (početak)
 4. Park P. Zrinski – iza knjižnice, zelena površina uz stazu (desno u pravcu rotora)

PONUDA TREBA SADRŽAVATI

 1. uredno ispunjeni obrazac;
 2. izvornik ili ovjerenu presliku dokumentacije koja sadrži osnovne osobne podatke o ponuditelju, uz dostavu odgovarajućih dokaza (OIB, osobnu iskaznicu, obrtnicu, podatke iz sudskog registra za pravne osobe i sl.);
 3. Potvrdu izdanu od Turističke zajednice grada Čakovca i Grada Čakovca  iz koje je vidljivo da podnositelj ponude nema dugovanje prema istima;
 4. potvrdu plaćanja predujma od 1.000,00 eura za svaku pojedinačno prijavljenu lokaciju za koju se prijavitelj natječe (predujam se vraća ukoliko ponuda od strane organizatora nije prihvaćena);
 5. ponuđeni iznos zakupnine;
 6. Foto- izgleda prodajnog prostora

Organizator zadržava pravo odabira najpovoljnijih ponuda, a odabrat će ih Komisija za raspisivanje i provođenje natječaja za javne programe.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz dostavu traženih podataka iz Poziva sadrži i najviši ponuđeni iznos.

Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišom ponuđenom cijenom iznad početne, a u slučaju dvije iste provest će se otvoreno nadmetanje između ponuđača, na koje će biti pozvani ponuđači.

Komisija za raspisivanje i provođenje natječaja za javne programe ima pravo ocijeniti da li ponuda odgovara svrsi ovog Poziva; također nije obvezna uvažiti nijednu ponudu, pri čemu nije dužna davati posebna obrazloženja i pri svemu tome ne snosi nikakvu odgovornost prema sudioniku natječaja.

Sudionici natječaja sami snose troškove sudjelovanja u postupku.

Sudionik Poziva čija ponuda će biti prihvaćena dužan je ukupan iznos najma prostora u cijelosti platiti na način i u rokovima određenim ovim Pozivom, u protivnom gubi jamčevinu i pravo na pružanje usluga. Jamčevina se sudioniku natječaja uračunava u cijenu najma javne površine, a onome koji potpiše Ugovor s organizatorom, a kasnije odustane od pružanja usluge, jamčevina se ne vraća, a Grad Čakovec ima pravo na naknadu štete i troškova postupka. Ako kupac u roku ne plati ukupan iznos najma prostora Grad Čakovec će utvrditi gubitak prava najma prostora, ponudu oglasiti nevažećom i odabrati slijedećeg najpovoljnijeg ponuđača, odnosno raspisati novi poziv, a iz položene jamčevine namirit će se šteta i svi troškovi.

Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena vratit će se jamčevina bez kamata u roku od 8 dana nakon odabira ponuđača.

Sudionici natječaja bit će pismeno obaviješteni o izboru najkvalitetnijih ponuda, nakon čega slijedi potpisivanje ugovora s odabranim zakupcima.

Prijave se predaju isključivo na originalnom obrascu koji je sastavni dio ovog Poziva.

Rok za podnošenje prijava je najkasnije  do 24.05.2023. god., do 12,00 sati osobno na adresu:

Grad Čakovec
Kralja Tomislava 15, Čakovec
s naznakom

„Poziv za dostavu ponuda za prodaju langoša na manifestaciji „Porcijunkulovo 2023“ u terminu 28.07. – 02.08. 2023. god.“

Sudionici natječaja sami snose troškove sudjelovanja u postupku.

Grad Čakovec ima pravo ocijeniti da li ponuda odgovara svrsi ovog Poziva; također nije obvezan uvažiti nijednu ponudu, pri čemu nije dužan davati posebna obrazloženja i pri svemu tome ne snosi nikakvu odgovornost prema sudioniku natječaja.

Grad Čakovec zadržava pravo određivanja točne mikrolokacije i pomicanja korisnika shodno prostornim mogućnostima.

Sudionici natječaja bit će pismeno obaviješteni o izboru najkvalitetnijih ponuda, nakon čega slijedi potpisivanje ugovora s odabranim zakupcima.

KOMISIJA ZA RASPISIVANJE I PROVOĐENJE NATJEČAJA ZA JAVNE PROGRAME NEĆE RAZMATRATI  PONUDE:

 • fizičkih i pravnih osoba koje nemaju potvrdu Grada Čakovca i Turističke zajednice grada Čakovca iz koje je vidljivo da nemaju dugovanje prema istima;
 • fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Čakovca i Turističke zajednice grada Čakovca zbog neispunjenih dospjelih obveza (komunalna naknada, komunalni doprinos, zakupnina, naknada za korištenje prostora i sl.)
 • fizičkih i pravnih osoba koje ne dostave potvrdu plaćanja predujma od 1.000,00 eura za prijavljenu lokaciju za koju se prijavitelj natječe
 • fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz Poziva.
 • Nemaju foto izgleda prodajnog mjesta.

 

PROČELNIK
Damir Šoltić, mag,ing.traff.

 

Obrazac:

Poziv i uvjeti:

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Preuzmi