Izvješće o ostvarenju programam rada i finan. plana tzgč za 2018. g.