VISIT ČAKOVEC

Turistička zajednica grada Čakovca

Za vas trenutno preuređujemo stranicu. Hvala na razumijevanju!

Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga „Programi za djecu KONJIĆI – KONJI”

Predmet ovog poziva je pružanje usluga „programi za djecu KONJIĆI – KONJI“ na lokaciji Perivoj Zrinski, „lijeva strana jezera“ u vrijeme trajanja manifestacije „Porcijunkulovo 2017.“ u terminu od 28. srpnja do 2. kolovoza 2017.“.

Prijave se predaju isključivo na originalnom obrascu koji je sastavni dio Poziva.

Rok za podnošenje prijava je najkasnije  do 10.07.2017.  osobno na adresu:

Grad Čakovec
Kralja Tomislava 15,
40000 Čakovec

s naznakom

„POZIV za iskazivanje interesa za pružanje usluga „programi za djecu KONJIĆI – KONJI“ na manifestaciji „Porcijunkulovo“ u terminu 28.7. – 2.8.2017“

Sudionici natječaja sami snose troškove sudjelovanja u postupku.

Grad Čakovec ima pravo ocijeniti da li ponuda odgovara svrsi ovog Poziva; također nije obvezan uvažiti nijednu ponudu, pri čemu nije dužan davati posebna obrazloženja i pri svemu tome ne snosi nikakvu odgovornost prema sudioniku Poziva.

Grad Čakovec zadržava pravo određivanja točne mikrolokacije.

Sudionici Poziva bit će pismeno obaviješteni o izboru najkvalitetnijih ponuda, nakon čega slijedi potpisivanje ugovora s odabranim zakupcima.

 

PONUDA TREBA SADRŽAVATI

  1. uredno ispunjeni obrazac;
  2. izvornik ili ovjerenu presliku dokumentacije koja sadrži osnovne osobne podatke o ponuditelju, uz dostavu odgovarajućih dokaza (OIB, osobnu iskaznicu, obrtnicu, podatke iz sudskog registra za pravne osobe i sl.);
  3. Potvrdu izdanu od Turističke zajednice grada Čakovca i Grada Čakovca  iz koje je vidljivo da podnositelj ponude nema dugovanje prema istima;
  4. potvrdu plaćanja jamčevine od 000,00 kuna za prijavljenu lokaciju za koju se prijavitelj natječe (jamčevina se vraća ukoliko ponuda od strane organizatora nije prihvaćena);
  5. ponuđeni iznos zakupnine;

Organizator zadržava pravo odabira najpovoljnijih ponuda, a odabrat će ih Komisija za raspisivanje i provođenje natječaja za javne programe.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz dostavu traženih podataka iz Poziva sadrži i najviši ponuđeni iznos.

Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišom ponuđenom cijenom iznad početne, a u slučaju dvije iste provest će se otvoreno nadmetanje između ponuđača.

Komisija za raspisivanje i provođenje natječaja za javne programe ima pravo ocijeniti da li ponuda odgovara svrsi ovog Poziva; također nije obvezna uvažiti nijednu ponudu, pri čemu nije dužna davati posebna obrazloženja i pri svemu tome ne snosi nikakvu odgovornost prema sudioniku natječaja.

Sudionici natječaja sami snose troškove sudjelovanja u postupku.

Sudionici natječaja dužni su platiti jamčevinu od 1.000,00 kuna na žiro-račun Grada Čakovca IBAN HR1524070001806000006, model 68, šifra 5738 – OIB.

Sudionik Poziva čija ponuda će biti prihvaćena dužan je ukupan iznos zakupa prostora u cijelosti platiti na način i u rokovima određenim ovim Pozivom, u protivnom gubi jamčevinu i pravo na pružanje usluga. Jamčevina se sudioniku natječaja uračunava u cijenu zakupa javne površine, a onome koji potpiše Ugovor s organizatorom, a kasnije odustane od pružanja usluge, jamčevina se ne vraća, a Grad Čakovec ima pravo na naknadu štete i troškova postupka. Ako kupac u roku ne plati ukupan iznos zakupa prostora Grad Čakovec će utvrditi gubitak prava zakupa prostora, ponudu oglasiti nevažećom i odabrati slijedećeg najpovoljnijeg ponuđača, odnosno raspisati novi poziv, a iz položene jamčevine namirit će se šteta i svi troškovi.

Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena vratit će se jamčevina bez kamata u roku od 8 dana nakon odabira ponuđača.

Sudionici natječaja bit će pismeno obaviješteni o izboru najkvalitetnijih ponuda, nakon čega slijedi potpisivanje ugovora s odabranim zakupcima.

 

KOMISIJA ZA RASPISIVANJE I PROVOĐENJE NATJEČAJA ZA JAVNE PROGRAME NEĆE RAZMATRATI  PONUDE:

  • fizičkih i pravnih osoba koje nemaju potvrdu Grada Čakovca i Turističke zajednice grada Čakovca iz koje je vidljivo da nemaju dugovanje prema istima;
  • fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Čakovca i Turističke zajednice grada Čakovca zbog neispunjenih dospjelih obveza (komunalna naknada, komunalni doprinos, zakupnina, naknada za korištenje prostora i sl.)
  • fizičkih i pravnih osoba koje ne dostave potvrdu o plaćenoj jamčevini od 000,00 kuna za prijavljenu lokaciju za koju se prijavitelj natječe
  • fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz Poziva.

 

OBRAZAC PONUDE: [button color=”white” size=”normal” alignment=”left” rel=”follow” openin=”newwindow” url=”https://www.visitcakovec.com/dokumenti/Obrazac_Ponude.pdf”]Preuzimanje[/button]

OPĆI UVJETI: [button color=”white” size=”normal” alignment=”left” rel=”follow” openin=”newwindow” url=”https://www.visitcakovec.com/dokumenti/Opci_Uvjeti.pdf”]Preuzimanje[/button]

 

Slika lokacije