GRAD ČAKOVEC, Kralja Tomislava 15, Čakovec upućuje

POZIV
za dostavu ponuda za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme manifestacije
Porcijunkulovo 2017.

Na sljedećim lokacijama u Čakovcu:

Prijave se predaju isključivo na originalnom obrascu koji je sastavni dio Poziva.

Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 13.07.2017. osobno na adresu:

Grad Čakovec,
Kralja Tomislava 15, Čakovec
s naznakom
POZIV za dostavu ponuda za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme manifestacije “Porcijunkulovo 2017.”

OPĆE I TEHNIČKE NAPOMENE

 • Cijena uključuje: zakup javne površine, priključna mjesta i potrošnju električne energije 6 Ampera (A);
 • Zakupnik osigurava tehničke, kadrovske i higijenske uvjete za pružanje usluge prema važećim propisima kao i odgovarajuću ugostiteljsku opremu;
 • Zakupnik je dužan vršiti prodaju sukladno važećim propisima Republike Hrvatske te je dužan imati sve neophodne dozvole za obavljanje djelatnosti.
 • Zakupnik je dužan osigurati šator za zakupljeni prostor, uz obavezno odobrenje organizatora te u skladu s vizualnim kriterijima Grada Čakovca;
 • Zakupnik je dužan o svom trošku izvesti priključnu instalaciju te dopremu vode po potrebi;
 • Zakupnik je odgovoran za dio električne instalacije nakon priključnog ormarića;
 • U slučaju prorade zaštitne sklopke, zakupnik je dužan na licu mjesta uplatiti iznos od 150,00 kuna za ponovno priključenje;
 • Zakupnik je dužan podmiriti troškove odvoza i zbrinjavanja otpada kao i dodatnu potrošnju električne energije;
 • Obaveza zakupaca je poštivanje ekskluzivnih ugovora organizatora;
 • Zakupnici ne smiju prodajni prostor (ili dio njega) iznajmiti trećoj osobi u podnajam bez prethodne pismene suglasnosti Organizatora;
 • Svi zakupnici obvezuju se osigurati primjerenu odjeću za osobu koja će biti prisutna unutar ugostiteljskog prostora;
 • Zabavni program (ako postoji interes zakupnika u sklopu zakupljenog prostora) organizira zakupnik u dogovoru i uz suglasnost organizatora;
 • Po završetku manifestacije, zakupci se obvezuju demontirati opremu i očistiti prostor u roku jednog radnog dana.

PONUDA TREBA SADRŽAVATI:

 1. uredno ispunjeni originalni obrazac
 2. izvornik ili ovjerenu presliku dokumentacije koja sadrži osnovne osobne podatke o ponuditelju, uz dostavu odgovarajućih dokaza (OIB, osobnu iskaznicu, obrtnicu, podatke iz sudskog registra za pravne osobe i sl.);
 3. popis i opis ponude i opreme predviđene za sudjelovanje na manifestaciji, fotografiju i reference programa na kojima je obavljena ista ili slična djelatnost
 4. dokaz o nepostojanju duga prema Turističkoj zajednici grada Čakovca i prema Gradu Čakovcu
 5. potvrdu plaćanja jamčevine od 5.000,00 kuna za prijavljenu lokaciju za koju se prijavitelj natječe (jamčevina se vraća ukoliko ponuda od strane organizatora nije prihvaćena);

Prijave se predaju isključivo na originalnom obrascu koji je sastavni dio Poziva uz ostalu natječajnu dokumentaciju.

Organizator zadržava pravo odabira najpovoljnijih ponuda, a odabrat će ih Komisija za raspisivanje i provođenje natječaja za javne programe.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz dostavu traženih podataka iz Poziva sadrži i najviši ponuđeni iznos.

Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišom ponuđenom cijenom iznad početne, a u slučaju dvije iste provest će se otvoreno nadmetanje između ponuđača.

Komisija za raspisivanje i provođenje natječaja za javne programe ima pravo ocijeniti da li ponuda odgovara svrsi ovog Poziva; također nije obvezna uvažiti nijednu ponudu, pri čemu nije dužna davati posebna obrazloženja i pri svemu tome ne snosi nikakvu odgovornost prema sudioniku natječaja.

Sudionici natječaja sami snose troškove sudjelovanja u postupku.

Sudionici natječaja dužni su platiti jamčevinu od 5.000,00 kuna na žiro-račun Grada Čakovca IBAN HR1524070001806000006, model 68, šifra 5738 – OIB.

Sudionik Poziva čija ponuda će biti prihvaćena dužan je ukupan iznos zakupa javne površine u cijelosti platiti do 23.07.2017. u protivnom gubi jamčevinu i pravo na pružanje usluga. Jamčevina se sudioniku natječaja uračunava u cijenu zakupa javne površine, a onome koji potpiše Ugovor s organizatorom, a kasnije odustane od pružanja usluge, jamčevina se ne vraća, a Grad Čakovec ima pravo na naknadu štete i troškova postupka. Ako kupac u roku ne plati ukupan iznos zakupa prostora Grad Čakovec će utvrditi gubitak prava zakupa prostora, ponudu oglasiti nevažećom i odabrati slijedećeg najpovoljnijeg ponuđača, odnosno raspisati novi poziv, a iz položene jamčevine namirit će se šteta i svi troškovi.

Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena vratit će se jamčevina bez kamata u roku od 8 dana nakon odabira ponuđača.

Sudionici natječaja bit će pismeno obaviješteni o izboru najkvalitetnijih ponuda, nakon čega slijedi potpisivanje ugovora s odabranim zakupcima.

Grad Čakovec
Kralja Tomislava 15
40 000 Čakovec

Tel: 040/314 920
Fax: 040/ 311 724
E-mail: cakovec@cakovec.hr

OBRAZAC I NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

[gview file=”http://www.cakovec.hr/dokumenti/javni_poziv/2017/Obrazac_prijave_Javni_poziv_ ugostitelji_2017.pdf” height=”800px” width=”700px” save=”1″]