VISIT ČAKOVEC

Turistička zajednica grada Čakovca

Za vas trenutno preuređujemo stranicu. Hvala na razumijevanju!

Javni poziv za dostavu ponuda za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme manifestacije Porcijunkulovo 2017.

GRAD ČAKOVEC, Kralja Tomislava 15, Čakovec upućuje

POZIV
za dostavu ponuda za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme manifestacije
Porcijunkulovo 2017.

Na sljedećim lokacijama u Čakovcu:

Prijave se predaju isključivo na originalnom obrascu koji je sastavni dio Poziva.

Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 13.07.2017. osobno na adresu:

Grad Čakovec,
Kralja Tomislava 15, Čakovec
s naznakom
POZIV za dostavu ponuda za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme manifestacije “Porcijunkulovo 2017.”

OPĆE I TEHNIČKE NAPOMENE

 • Cijena uključuje: zakup javne površine, priključna mjesta i potrošnju električne energije 6 Ampera (A);
 • Zakupnik osigurava tehničke, kadrovske i higijenske uvjete za pružanje usluge prema važećim propisima kao i odgovarajuću ugostiteljsku opremu;
 • Zakupnik je dužan vršiti prodaju sukladno važećim propisima Republike Hrvatske te je dužan imati sve neophodne dozvole za obavljanje djelatnosti.
 • Zakupnik je dužan osigurati šator za zakupljeni prostor, uz obavezno odobrenje organizatora te u skladu s vizualnim kriterijima Grada Čakovca;
 • Zakupnik je dužan o svom trošku izvesti priključnu instalaciju te dopremu vode po potrebi;
 • Zakupnik je odgovoran za dio električne instalacije nakon priključnog ormarića;
 • U slučaju prorade zaštitne sklopke, zakupnik je dužan na licu mjesta uplatiti iznos od 150,00 kuna za ponovno priključenje;
 • Zakupnik je dužan podmiriti troškove odvoza i zbrinjavanja otpada kao i dodatnu potrošnju električne energije;
 • Obaveza zakupaca je poštivanje ekskluzivnih ugovora organizatora;
 • Zakupnici ne smiju prodajni prostor (ili dio njega) iznajmiti trećoj osobi u podnajam bez prethodne pismene suglasnosti Organizatora;
 • Svi zakupnici obvezuju se osigurati primjerenu odjeću za osobu koja će biti prisutna unutar ugostiteljskog prostora;
 • Zabavni program (ako postoji interes zakupnika u sklopu zakupljenog prostora) organizira zakupnik u dogovoru i uz suglasnost organizatora;
 • Po završetku manifestacije, zakupci se obvezuju demontirati opremu i očistiti prostor u roku jednog radnog dana.

PONUDA TREBA SADRŽAVATI:

 1. uredno ispunjeni originalni obrazac
 2. izvornik ili ovjerenu presliku dokumentacije koja sadrži osnovne osobne podatke o ponuditelju, uz dostavu odgovarajućih dokaza (OIB, osobnu iskaznicu, obrtnicu, podatke iz sudskog registra za pravne osobe i sl.);
 3. popis i opis ponude i opreme predviđene za sudjelovanje na manifestaciji, fotografiju i reference programa na kojima je obavljena ista ili slična djelatnost
 4. dokaz o nepostojanju duga prema Turističkoj zajednici grada Čakovca i prema Gradu Čakovcu
 5. potvrdu plaćanja jamčevine od 5.000,00 kuna za prijavljenu lokaciju za koju se prijavitelj natječe (jamčevina se vraća ukoliko ponuda od strane organizatora nije prihvaćena);

Prijave se predaju isključivo na originalnom obrascu koji je sastavni dio Poziva uz ostalu natječajnu dokumentaciju.

Organizator zadržava pravo odabira najpovoljnijih ponuda, a odabrat će ih Komisija za raspisivanje i provođenje natječaja za javne programe.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz dostavu traženih podataka iz Poziva sadrži i najviši ponuđeni iznos.

Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišom ponuđenom cijenom iznad početne, a u slučaju dvije iste provest će se otvoreno nadmetanje između ponuđača.

Komisija za raspisivanje i provođenje natječaja za javne programe ima pravo ocijeniti da li ponuda odgovara svrsi ovog Poziva; također nije obvezna uvažiti nijednu ponudu, pri čemu nije dužna davati posebna obrazloženja i pri svemu tome ne snosi nikakvu odgovornost prema sudioniku natječaja.

Sudionici natječaja sami snose troškove sudjelovanja u postupku.

Sudionici natječaja dužni su platiti jamčevinu od 5.000,00 kuna na žiro-račun Grada Čakovca IBAN HR1524070001806000006, model 68, šifra 5738 – OIB.

Sudionik Poziva čija ponuda će biti prihvaćena dužan je ukupan iznos zakupa javne površine u cijelosti platiti do 23.07.2017. u protivnom gubi jamčevinu i pravo na pružanje usluga. Jamčevina se sudioniku natječaja uračunava u cijenu zakupa javne površine, a onome koji potpiše Ugovor s organizatorom, a kasnije odustane od pružanja usluge, jamčevina se ne vraća, a Grad Čakovec ima pravo na naknadu štete i troškova postupka. Ako kupac u roku ne plati ukupan iznos zakupa prostora Grad Čakovec će utvrditi gubitak prava zakupa prostora, ponudu oglasiti nevažećom i odabrati slijedećeg najpovoljnijeg ponuđača, odnosno raspisati novi poziv, a iz položene jamčevine namirit će se šteta i svi troškovi.

Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena vratit će se jamčevina bez kamata u roku od 8 dana nakon odabira ponuđača.

Sudionici natječaja bit će pismeno obaviješteni o izboru najkvalitetnijih ponuda, nakon čega slijedi potpisivanje ugovora s odabranim zakupcima.

Grad Čakovec
Kralja Tomislava 15
40 000 Čakovec

Tel: 040/314 920
Fax: 040/ 311 724
E-mail: cakovec@cakovec.hr

OBRAZAC I NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

[gview file=”http://www.cakovec.hr/dokumenti/javni_poziv/2017/Obrazac_prijave_Javni_poziv_ ugostitelji_2017.pdf” height=”800px” width=”700px” save=”1″]