VISIT ČAKOVEC

Turistička zajednica grada Čakovca

Za vas trenutno preuređujemo stranicu. Hvala na razumijevanju!

JAVNI POZIV ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA POSTAVLJANJE LUNA PARKA ZA VRIJEME ODRŽAVANJA MANIFESTACIJE “PORCIJUNKULOVO 2021”

Na temelju Zaključka Gradonačelnice Grada Čakovca, Klasa:022-05/21-01/39, Ur.Br.2109/02-01-21-01 od dana 29.06.2021. god, Komisija za raspisivanje i provođenje natječaja za javne programe i Povjerenstvo za odabir ponuda vezano uz manifestaciju „PorcijunkUlovo 2021“, objavljuje

JAVNI POZIV
ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA POSTAVLJANJE LUNA PARKA ZA VRIJEME ODRŽAVANJA MANIFESTACIJE “PORCIJUNKULOVO 2021”

I. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je zakup javne gradske površine u svrhu postavljanja luna-parka za vrijeme održavanja manifestacije “PORCIJUNKULOVO 2021” u vremenu od 30.07. do 02.08.2021. godine na lokaciji – zelena površina ulica Franje Punčeca (staro igralište MTČ-a) u Čakovcu.

Površina lokacije iznosi: 2.000,00 m2.

Početni iznos zakupnine za cijelo vrijeme trajanja zakupa je 70.000,00 kuna.

Visina ponuđene zakupnine ne sadrži porez na dodanu vrijednost.

Priključke na potrebnu komunalnu infrastrukturu zakupac će ishoditi u svojoj organizaciji o vlastitom trošku u koji  ulaze i svi režijski troškovi.

Zakupnik se obvezuje da će na ugovorenom prostoru postaviti zabavne objekte/uređaje, s potrebnim dokumentima (atestima) o tehničkoj ispravnosti i pogodnosti za masovnu upotrebu, odnosno upozorenja o opasnosti prilikom korištenja.

Ponuditelj je dužan u dokumentaciji dostaviti popis svih zabavnih sprava koje nudi u ponudi te je dužan ishoditi prijavnice instalacije i ATEST razvodnog ormarića.

Održavanje čistoće i čišćenje zakupljenog prostora, snosi zakupnik, koji je dužan vratiti zakupljenu površinu u prvotno stanje i sanirati eventualnu štetu.

Zakupnik na lokaciju može ući 5 radnih dana ranije u svrhu postavljanja zabavnog parka

Zakupnik mora imati sklopljen ugovor za korištenje kemijskih WC-a s ovlaštenim poduzećem za odvoz i zbrinjavanje otpada. Potrebno je osigurati dovoljan broj WC kabina za ženske, muške i invalidne osobe.  Tijekom zakupa obveza je iste održavati čiste i uredne.

Po završetku manifestacije zakupnik se obvezuje demontirati opremu i očistiti prostor, eventualna oštećenja javne površine sanirati u roku od sedam radnih dana.

Osim zakupnine, korisnik javne površine je dužan osigurati luna-park te je odgovoran za slučaj nezgode zbog neispravnosti elemenata zabavnog parka ili rada istog kao i za materijalnu sigurnost inventara i dobara luna-parka.

Osigurati provedbu svih mjera vezanih uz  Covid-19

II. JAMSTVO ZA PONUDU

Iznos jamčevine u iznosu od 15.000,00 kn plaća se prije podnošenja ponude u korist žiro-računa Grada Čakovca IBAN HR15 24070001806000006, kod OTP banke, svrha uplate  JAMČEVINA ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE, model 68 poziv na broj 5738-OIB.

Sudionicima javnog poziva čije ponude ne budu prihvaćene, jamčevina će se vratiti nakon dovršetka natječaja.

 III. OPĆI UVJETI NATJEČAJA 

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe, koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za  obavljanje ponuđene djelatnosti.

Na predmetnoj zakupljenoj javnoj površini moguće je obavljati djelatnost u skladu s namjenom utvrđenom u točci I. ovog pozivnog  natječaja. Ukoliko zakupac koristi javnu površinu suprotno namjeni dozvoljenoj ugovorom o zakupu, koji će se temeljiti na uvjetima iz ovog pozivnog natječaja, ugovor o zakupu će se otkazati.

Najpovoljniji ponuditelj s kojim se sklopi ugovor o zakupu javne površine dužan je ishodovati potrebne dozvole i suglasnosti od nadležnih tijela, poštivati higijensko – tehničke uvjete te održavati čistoću zakupljenog zemljišta.

IV.SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA PONUDA

Ponude se dostavljaju osobno ili preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom

„ JAVNI POZIV ZA ZAKUP LOKACIJE LUNA PARK – PORCIJUNKOLOVO 2021“
NE OTVARATI, te s naznačenom adresom ponuditelja.

Ponude se dostavljaju na adresu: Grad Čakovec, Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec, zaključno do 09.  srpnja 2021. godine u 12:00 sati, bez obzira na način dostave.

Pisana ponuda mora sadržavati:

Ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja , OIB i točnu adresu ponuditelja te broj žiro računa radi eventualnog povrata jamčevine.

Ponuđeni iznos zakupnine izražen u apsolutnom iznosu u kunama (izraziti brojčano i slovima).

Izvadak o registraciji iz odgovarajućeg registra iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj registriran za djelatnost  za koju se natječe, ne stariji od tri mjeseca od dana objave natječaja.

Dokaz o uplati jamčevine u iznosu od 15.000,00 kn na žiro-računa Grada Čakovca IBAN HR15 24070001806000006, kod OTP-banke.

Sadržaj djelatnosti – popis elemenata luna parka

Ovjerenu izjavu odgovorne osobe ponuđača i odgovarajući atest o tehničkoj ispravnosti svih elemenata luna parka.

Ovjerenu izjavu o preuzimanju odgovornosti u slučaju nezgode uzrokovane zbog neispravnosti elemenata luna parka.

Policu osiguranja prema trećim osobama

Procjenu rizika pravnog subjekta

Uvjerenje za gašenje požara (minimalno 1 radnik)

Uvjerenje o osposobljenosti za pružanje prve pomoći (minimalno 1 radnik)

Dokaz o solventnosti (BON 2) posljednjih 90 dana

Izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna porezna uprava Ministarstva financija, ne starija od 30 dana

Potvrdu Upravnog odjela za financiranje Grada Čakovca o podmirenim svim financijskim obvezama prema Gradu

Ponuditelji mogu priložiti prospekte, kataloge i brošure te  druge dokumente koji utvrđuju njihov identitet.

Ponuda mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe podnositelja te ovjerena pečatom.

Odabir najpovoljnijeg ponuditelja će izvršiti Komisija za raspisivanje i provođenje natječaja za javne programe.
Ugovor o zakupu – korištenju površine, izdaje odgovorna osoba Grada Čakovca.

Prigovori se podnose Komisiji za raspisivanje i provođenje natječaja za javne programe u roku od 3 dana od otvaranja ponuda i objave rezultata javnog natječaja.
Komisija neće razmatrati ponude koje su nepravovremene, nepotpune, neprecizne, kao ni ponude sudionika javnog natječaja koji nisu podmirili sve svoje dospjele financijske obveze prema Ministarstvu financija i Gradu Čakovcu.

Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena uz ispunjenje svih uvjeta natječaja.

U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude isti iznos zakupnine, pravo prvenstva ima ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena na pisarnici Grada Čakovca.

Ako ponuditelj, čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, odustane od natječaja ili sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine

Otvaranje ponuda i odabir najpovoljnije ponude Komisija će obaviti 09. srpnja 2021. godine.
Ponuđena cijena ne može biti ispod ponuđene početne cijene u ovom pozivnom natječaju. Ponude s nižim početnim cijenama smatrat će se nepotpunima.

Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 3 dana od konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg natjecatelja sklopiti ugovor o zakupu, u suprotnom smatrati će se da je odustao od ugovora o zakupu.

Odabrani ponuditelj dužan se pridržavati propisanih mjera HZJZ vezano uz Covid-19.

Prilikom zaključenja ugovora o zakupu javne površine za lunapark, odabrani ponuditelj dužan je dostaviti zakupodavcu Gradu Čakovcu, instrument osiguranja plaćanja zakupnine tj. bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika.

Sudioniku pozivnog natječaja čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina uračunat će se u utvrđeni ukupan iznos zakupnine.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se uzimati u obzir i ne ulaze u postupak odabira.
Komisija za raspisivanje i provođenje natječaja za javne programe pridržava pravo ne izabrati niti jednog ponuđača te pravo poništenja natječaja bez obaveze pojašnjenja svoje odluke i pri tome ne snosi odgovornost prema ponuditeljima kao niti za njihove troškove sudjelovanja na natječaju.

Ukoliko za prostor koji se daje u zakup nije iskazan interes u otvorenom roku ovog pozivnog natječaja, Komisija ima pravo prihvatiti i ponude pristigle nakon roka ali pod istim uvjetima ovog pozivnog natječaja.

Zainteresirani ponuditelji sve dodatne informacije mogu dobiti svaki radni dan u vremenu od 9:00 do 15:00 sati na telefon 040 314-936

Klasa:363-02/21-01/24
Ur.br:2109/2-08-03-21-1
Čakovec, 30.06.2021. god.

Komisija za raspisivanje i provođenje natječaja za javne program