Propisi iz turizma

Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07) ; (NN 88/10)
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15) – stupio na snagu 9. 8. 2015.
Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08)

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19) – na snazi od 1. 1. 2019.

Provedbeni propisi:

 • Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 110/10)
 • Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi (NN 131/09)
 • Pravilnik o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (NN 121/09) ; (NN 124/10) ; (NN 15/13) ; Izmjene (NN 65/13)
 • Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Upisnika turističkih zajednica (NN 45/94) ; (NN 114/09)

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08) ; (NN 88/10)

Provedbeni propisi:

 • Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (NN 122/09) ; Ispravak Pravilnika (NN 9/10) ; Izmjene i dopune (NN 61/10) ; Izmjene i dopune (NN 82/10) ; Izmjene (NN 36/11) ; Izmjene i dopune (NN 89/11) ; Izmjene (NN 146/11) ; Izmjene i dopune (NN 141/12) ; Izmjene i dopune (NN 144/12) ; Izmjene (NN 38/13) ; Izmjene i dopune (NN 153/13)
 • Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (NN 119/09)
 • Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede (NN 92/09)
 • Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima (NN 19/11) ; (NN 53/12) ; (NN 91/12) ; (NN 28/13)

Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19)

Zakon o boravišnoj pristojbi (NN 152/08) ; (NN 59/09) ; (NN 97/13) ;(NN 158/13) – na snazi do 29. 5.2019.;

Provedbeni propisi:

 • Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2019. godinu (NN 71/18)
 • Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2018. godinu (NN 78/17)
 • Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2017. godinu (NN 70/16)
 • Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2016. godinu (NN 76/15)
 • Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2015. godinu (NN 102/14)
 • Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2014. godinu (NN 97/13)
 • Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2013. godinu (NN 70/12)
 • Pravilnik o kriterijima za uplatu i korištenje uplaćenih sredstava boravišne pristojbe na posebnom računu Hrvatske turističke zajednice (NN 139/09) ; (NN 36/11)
 • Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turističkoj zajednici (NN 113/09)
 • Pravilnik o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (NN 92/09)
 • Pravilnik o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima (NN 92/09) ; (NN 146/13)

Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (NN 92/10)