VISIT ČAKOVEC

Turistička zajednica grada Čakovca

Za vas trenutno preuređujemo stranicu. Hvala na razumijevanju!

  1. RJEŠENJE O ODOBRENJU PRUŽANJA UGOSTITELJSKIH USLUGA

Za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivač je dužan ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu od nadležnog ureda:

Ured državne uprave u Međimurskoj županiji
Odjel za gospodarstvo

Ruđera Boškovića 2, Čakovec
T: 040/374-111
E: pisarnica@udu-mz.hr

  1. STANDARDIZIRANA PLOČA ZA OZNAČAVANJE VRSTE I KATEGORIJE OBJEKTA I CJENIK USLUGA

Na temelju Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakona o turističkoj pristojbi i Zakona o članarinama u turističkim zajednicama te Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, iznajmljivači su dužni:

Cjenik nije potrebno ovjeravati.

Iznajmljivači koji su obveznici plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe, dužni su iznos turističke pristojbe uračunati u cijenu usluge smještaja (ne smije biti posebno istaknuta). Na cjeniku je bitno staviti opasku kojem razredu turističkog mjesta pripada smještajni objekt kao i iznos paušala turističke pristojbe po postelji.

  1. PRIJAVA TURISTA

Prijava turista propisana je Zakonom o turističkoj pristojbi (NN 52/19), te izmjenama i dopunama (32/20  NN 42/20)

Iznajmljivač je dužan u roku 24 sata prijaviti svoje turiste preko sustava eVisitor.

Pravilnikom o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici (NN 126/15) propisan je eVisitor kao elektronički sustav prijave i odjave gostiju. Ovim Pravilnikom propisuje se način vođenja popisa osoba koje se prijavljuju turističkoj zajednici ( Popis turista ) te oblik i sadržaj elektroničkog obrasca prijave i odjave turista turističkoj zajednici.

Uvođenjem sustava eVisitor više nije potrebno voditi knjige. Zaprimljeni podaci se čuvaju na dislociranoj lokaciji sukladno standardima arhiviranja digitalnog sadržaja koje određuje tijelo nadležno za arhivsko gradivo.

Za prijavu boravka gostiju putem sustava eVisitor (www.evisitor.hr ) svi zainteresirani mogu se javiti u turistički ured kako bi dobili pristupne podatke i upute za prijavu.

Upozoravaju se iznajmljivači da se čvrsto pridržavaju rokova prijave i odjave boravka turista kako bi se izbjegli problemi prilikom inspekcijskog nadzora te radi vjerodostojnosti statističkih podataka o turističkom prometu koje vodi Turistička zajednica!

  1. IZDAVANJE RAČUNA

Za svaku pruženu uslugu gostu, iznajmljivač je dužan izdati račun i zadržati kopiju računa

Račun mora sadržavati podatke o iznajmljivaču (ime i prezime /naziv, adresu prebivališta/boravišta), datum izdavanja računa, broj računa, ime i prezime osobe kojoj je usluga pružena, jediničnu cijenu usluge, iznos i stopu PDV-a te ukupni iznos pružene usluge.

Račun se ispostavlja u najmanje dva primjerka: jedan se uručuje gostu, a drugoga zadržava iznajmljivač kao ispravu za knjiženje evidencije o prometu.

Turistička pristojba ne ističe se posebno u računu ako je iznajmljivači plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu po svakom registriranom osnovnom krevetu.

  1. KNJIGA EVIDENCIJE O PROMETU

Knjiga Evidencija o prometu služi pri popunjavanju obrasca, TZ koji se za prethodnu godinu do kraja veljače tekuće godine, predaje Poreznoj upravi, nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta, radi utvrđivanja ostvarenih prihoda i plaćanja turističke članarine.

To je evidencija izdanih računa koja se vodi kronološki prema datumu njihova izdavanja posebno za svaku kalendarsku godinu. U Evidenciji o prometu iznajmljivač na kraju dana evidentira sve račune izdane toga dana. Evidencija o prometu vodi se na propisanom obrascu EP. Evidencija o prometu za prethodnu godinu predaje se do kraja veljače tekuće godine Poreznoj upravi, nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta, radi utvrđivanja ostvarenih prihoda (ukoliko oni prelaze iznos od 230.000,00 kn, iznajmljivač ulazi u sustav PDV-a te porez više ne može plaćati u paušalnom iznosu). Evidencija o prometu predaje se zajedno s obrascem TZ (obračun članarine TZ).

  1. OBAVIJEST O PODNOŠENJU PISANIH PRIGOVORA (VRIJEDI ZA PRAVNE OSOBE )

Iznajmljivači su dužni: omogućiti gostima podnošenje pisanih prigovora bilo u objektu u kojem se pružaju usluge smještaja, ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničkom poštom, vidno istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora, u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora odgovoriti gostu, voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora gostiju, najmanje godinu dana od dana primitka prigovora.

  1. PLAĆANJE TURISTIČKE PRISTOJBE

Visina turističke pristojbe:

Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 71/2019)

Turističku pristojbu plaćaju:

1. osobe koje u jedinici lokalne samouprave u kojoj nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost

2. osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (plovni objekti: jahta, brodica ili brod za gospodarsku djelatnost na kojima se pružaju turističke usluge u nautičkom turizmu – čarterski i brodovi za višednevna kružna putovanja)

3. brodovi na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke

4. osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

5. vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u općini ili gradu koji nije smještajni objekt u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu i

6. vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe.

Iznimno, turističku pristojbu ne plaćaju:

1. djeca do 12 godina

2. osobe s invaliditetom od 70 % i većim i jedan pratitelj

3. osobe koje zbog potrebe rada ili obavljanja poslova koriste uslugu smještaja u općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište, isključivo za vrijeme obavljanja poslova/rada

4. profesionalni članovi posade na čarterskim plovilima i brodovima za višednevna kružna putovanja

5. sudionici školskih paket-aranžmana s uključenim smještajem, koje su odobrile školske ustanove

6. osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja prava na smještaj kao korisnici socijalne skrbi i

7. studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju kada borave u smještajnom objektu u toj općini ili gradu

Turističku pristojbu umanjenu za 50% plaćaju:

1. osobe od navršenih 12 do 18 godina i

2. osobe do 29 godina koje su članovi međunarodnih omladinskih organizacija kada koriste usluge noćenja u omladinskim objektima za smještaj koji su uključeni u međunarodnu mrežu omladinskih objekata za smještaj (Hosteling International).

Dokazivanje prava na neplaćanje i prava na plaćanje umanjenog iznosa turističke pristojbe:

Pravo na neplaćanje turističke pristojbe odnosno pravo na plaćanje umanjenog iznosa turističke pristojbe dokazuje se odgovarajućim ispravama, ugovorom o radu, potvrdama i slično

Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (u daljnjem tekstu: smještajni objekt) plaćaju turističku pristojbu po svakom ostvarenom noćenju.

Pravna i fizička osoba obvezna je turističku pristojbu uplatiti na propisani račun svakog 1. i 15. u mjesecu s rokom dospijeća od 7 dana za sva noćenja ostvarena u tom razdoblju.

Iznimno, pravna i fizička osoba koja naplatu turističke pristojbe obavlja s naplatom usluge pružene na temelju ugovora s putničkom agencijom, iznos turističke pristojbe uplaćuje tri dana nakon naplate računa za pruženu uslugu, a najkasnije u roku od šezdeset dana od posljednjeg dana boravka osobe u smještajnom objektu, odnosno na plovnom objektu nautičkog turizma.

Iznajmljivači plaćaju turističku pristojbu u godišnjem paušalnom iznosu po svakom registriranom osnovnom krevetu, odnosno kamp-jedinici.

Na dodatne (pomoćne) krevete ne plaća se paušalna turistička pristojba.

Paušalna turistička pristojba plaća se u 3 jednaka obroka:
1. I rata – najkasnije do 31. srpnja,
2. II rata – najkasnije do 31. kolovoza,
3. III rata – najkasnije do 30. rujna.

Uvođenjem sustava eVisitor sve informacije o tome i načinu plaćanja, broju računa za uplatu turističke pristojbe, uplatnicama, nalazit se na korisničkoj stranici sustava eVisitor:

Uplatitelj:  Ime i prezime ili naziv i adresa registriranog iznajmljivača
Primatelj:  Boravišna pristojba Čakovec
Broj računa primatelja:  HR9010010051706004741
Model:  67
Poziv na broj odobrenja:  upisuje se Vaš OIB
Opis plaćanja:  Uplata boravišne pristojbe

  1. TURISTIČKA ČLANARINA

Temeljem Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19) i Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (NN 119/09, NN 18/17) osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u sobama, apartmanima, kućama za odmor i kampovima obvezne su plaćati članarinu turističkoj zajednici.

Članarina se obračunava po propisanoj stopi na ukupnu cijenu usluge, tj. na ukupni iznos računa.

Članarina se plaća nalogom za plaćanje:

Uplatitelj: Ime i prezime ili naziv i adresa registriranog iznajmljivača
Primatelj:  Turistička članarina
Broj računa primatelja: HR9510010051706027155
Model: 67
Poziv na broj odobrenja: OIB iznajmljivača
Opis plaćanja: Turistička članarina

Nakon što uplate svu članarinu, iznajmljivači su dužni ispuniti obrazac TZ (obračun članarine TZ), te ga predati Poreznoj upravi radi kontrole plaćanja članarine TZ.